HANDELSBETINGELSER

Ved at handle på nokc.dk accepterer du nedenstående retningslinjer/handelsbetingelser for køb. Retningslinjerne bliver løbende opdateret, så vi anbefaler, at du holder dig løbende opdateret herom.

Billetkøber og NOKC

Billetters gyldighed

Køb altid din(e) billet(ter) ved en autoriseret billetformidler.

NOKC påtager sig ikke ansvaret for gyldigheden af billetter, der måtte være købt udenom NOKCs og arrangørens officielle salgskanaler og -steder. Så køb altid billet(ter) ved en autoriseret billetformidler. Så får du din(e) billet(ter) til den rigtige pris. Og du er sikker på billetternes gyldighed.

NOKC’s rolle som formidler

NOKC formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og den ansvarlige arrangør.

I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. Læs dog mere om andre varer/tjenesteydelser nederst på denne side.

Forsendelse og risiko vedrørende fysiske billetter

NOKC gør særligt opmærksom på, at forsendelsesrisikoen påhviler køber, og NOKC påtager sig intet ansvar eller risiko for fysiske billetters hændelige undergang, forringelse, bortkomst eller beskadigelse under forsendelsen til køber. Se dog herunder om erstatningsbilletter.
NOKC hæfter ikke for fejl begået af kunder i forbindelse med indtastning af kontaktoplysninger. NOKC hæfter heller ikke, hvis sådanne fejl måtte medføre, at billetter ikke når frem til kunder i tide. Billetter bliver sendt med e-mail.

Erstatningsbilletter

NOKC vil som en service i forbindelse med langt de fleste arrangementer være i stand til at udstede erstatningsbilletter, såfremt dine fysiske billetter ikke kommer frem, bortkommer eller er blevet beskadiget. Kontakt os på tlf. 48 13 02 40, såfremt du har behov for at få dine billetter erstattet. Det koster billetgebyret pr. billet + 50 kr. i administrationsomkostninger. Ved udstedelse af erstatningsbilletter ugyldiggøres de oprindelige billetter. Når en udskrivning af erstatningsbilletter er gennemført, er det ikke muligt at fortryde ordren.

Refundering og aflysning

Købte billetter refunderes som udgangspunkt ikke. I tilfælde af aflysning henvises der dog til den ansvarlige arrangør for yderligere information og eventuel refundering. Billetter refunderes i sådanne tilfælde som udgangspunkt altid til billetkøber. Som billetformidler hæfter NOKC ikke for tilbagebetaling i forbindelse med en aflysning. NOKC søger kontraktuelt at sikre, at arrangører refunderer billetkøbesummerne i tilfælde af aflysninger, men vi kan ikke påtage os noget forretningsmæssigt ansvar herfor.

Gebyrer, tillæg samt eventuelle forsendelsesomkostninger refunderes ikke.

Det er ikke muligt at tilgå kvitteringssiden – med alle oplysninger om din transaktion – efterfølgende via NOKC.dk, da kvitteringen sendes pr. e-mail. Du kan altid se dine aktuelle reservationer og køb under Min Profil.

Forbehold

NOKC forbeholder sig retten til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris samt gebyrer. Arrangøren forbeholder sig endvidere ret til i særlige tilfælde at ændre pladstildelingen inden for samme billetkategori samt flytte billetten til en anden kategori mod udbetaling af en eventuel prisdifference.

Arrangøren og NOKC

Ansvar

NOKC A/S har intet ansvar over for kunden vedrørende arrangørers rekonstruktion, betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangementer, andre mangler eller eventuelle andre reklamationer vedrørende et arrangement. Al henvendelse herom rettes til arrangøren. Information om arrangørens fulde navn, adresse, telefonnummer m.m. kan fås på tlf. 48 13 02 40.

Aflysning

I tilfælde af aflysning henvises der til den ansvarlige arrangør for yderligere information og eventuel refundering. Arrangøren forbeholder sig ret til at erstatte billetten med en tilsvarende kunstner/arrangement. Ændringer i repertoire, dato, delvis gennemførelse af et arrangement sidestilles ikke med en aflysning, hvorfor pengene herfor som udgangspunkt ikke refunderes. Se hertil arrangørens information om arrangementet.

Betaling og fortrydelsesret

Betaling

På NOKC.dk modtages betaling med følgende betalingskort:

Transaktionsbeløb kr. 0,00 – 50,00 pålægges kr. 0,70

Transaktionsbeløb kr. 50,01 – 100,00 pålægges kr. 1,10

Transaktionsbeløb kr. 100,01 – 500,00 pålægges kr. 1,39

Transaktionsbeløb > kr. 500 pålægges kr. 1,39 + 0,00 % af beløbet

Transaktionsbeløb kr. 0,00 – 50,00 pålægges kr. 0,70

Transaktionsbeløb kr. 50,01 – 100,00 pålægges kr. 1,10

Transaktionsbeløb kr. 100,01 – 500,00 pålægges kr. 1,39

Transaktionsbeløb > kr. 500 pålægges kr. 1,39 + 0,00 % af beløbet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
1,50 % af transaktionsbeløbet
1,50 % af transaktionsbeløbet
1,50 % af transaktionsbeløbet
2,95 % af transaktionsbeløbet, min. kr. 1,95 pr. transaktion
2,95 % af transaktionsbeløbet, min. kr. 1,95 pr. transaktion
2,95 % af transaktionsbeløbet, min. kr. 1,95 pr. transaktion

3,75 % af transaktionsbeløbet, min. kr. 1,95 pr. transaktion

Personhenførbare oplysninger (navn, adresse mv.) opbevares og transmitteres i et lukket netværk. Der er altså ikke adgang til disse oplysninger fra internettet. Alle oplysninger vedrørende betalinger sendes krypteret til PBS via ePay. NOKC.dk er et VeriSign Secure Site.

Beløbet vil blive trukket fra kortet ved elektronisk afsendelse af den bekræftede ordre/billet.

Fortrydelsesret

I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter IKKE omfattet af fortrydelsesretten. Læs dog mere om andre varer/tjenesteydelser herunder.

I forbindelse med køb af billetter til en række arrangementer, er det muligt at tilføje/tilkøbe en vare/tjenesteydelse. Du kan derfor i visse tilfælde fortryde dit tilføjede køb i 14 dage efter, at du har modtaget varen/tjenesteydelsen.

Hvorvidt du har fortrydelsesret, og den eventuelle udnyttelse af fortrydelsesretten, er alene et anliggende mellem dig og arrangøren. I det følgende giver NOKC dig dog generelle oplysninger om reglerne om fortrydelsesret.

Undtagelser til reglerne om fortrydelsesret

Der er en række undtagelser til fortrydelsesretten. I forhold til de tjenesteydelser, som kan købes på NOKC.dk, er undtagelserne relevante for aftaler om:

  • Transport, herunder rejser med fly, bus, tog, taxi m.v.
  • Indkvartering, fx. på hotel, vandrehjem eller campingplads og leje af sommerhus
  • Forplejning, fx. restaurantbesøg og levering af mad (catering)
  • Rekreative fritidsaktiviteter, heruder underholdsnings-, idræts- og lignende kulturbegivenheder fx. koncerter, teaterforestillinger og sportsarrangementer

De anførte tjenesteydelser er dog kun undtaget fra fortrydelsesretten, hvis det fremgår af aftalen, hvornår (hvilken dag eller bestemt periode) den pågældende tjenesteydelse skal udføres. Dette vil dog normalt være tilfældet for tjenesteydelser, som købes via NOKC.dk.

Du kan ikke fortryde aftalen, hvis du bryder forseglingen på cd’er, dvd’er og medier med programmer m.v., eller hvis der er tale om varer, der er taget i brug, og hvis det efter varens art er åbenbart, at brugen medfører en formindskelse af varens salgsværdi.

Hvis aftalen vedrører en ikke-finansiel tjenesteydelse eller en vare, som skal fremstilles eller tilpasses efter dit individuelle behov, gælder fortrydelsesretten kun, indtil udførelsen, fremstillingen eller tilpasningen begynder, når du forinden har givet dit samtykke til, at arrangøren kan begynde udførelsen m.v. inden fortrydelsesfristens udløb.

Fortrydelsesretten er betinget af, at varen leveres tilbage til arrangøren i væsentlig samme stand og mængde, som den var ved leveringen til dig.

Udøvelse af fortrydelsesret

Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret over for arrangøren, skal du tage direkte kontakt til vedkommende og derefter returnere varen til ham. Arrangøren vil derefter tilbagebetale købesummen til dig. Du kan også bruge fortrydelsesretten ved at undlade at modtage eller indløse forsendelsen fra arrangøren. Du kan eventuelt vælge at give NOKC meddelelse om, at du ønsker at bruge din fortrydelsesret. Vi sender dog blot din meddelelse videre til arrangøren.

Du skal selv arrangere tilbagebetaling for varen med arrangøren. Du kan IKKE få tilbagebetalt købesummen fra NOKC. Vær opmærksom på, at portoudgifter til at sende den modtagne vare retur til arrangøren, skal betales af dig, med mindre arrangøren har påtaget sig denne udgift.

Du kan læse mere om fortrydelsesretten og undtagelser hertil på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk.

Overdragelse

Lovforbud mod videresalg i kommercielt øjemed

Det er, jf. “Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer”, ikke tilladt at sælge og videresælge billetter til overpris i Danmark. Det betyder bl.a., at det er forbudt at videresælge billetter med fortjeneste.

Særlige begrænsninger

Bemærk også, at der på de enkelte arrangementer kan være andre eller yderligere begrænsninger i forhold til billetters overdragelighed. Billetter må ikke anvendes kommercielt til pakkesalg, konkurrencer, videresalg eller lignende, med mindre arrangøren har givet tilladelse hertil.

Om adgang til et arrangement

Kontroller billettens oplysninger, herunder om arrangement, dato/tidspunkt og adresse.

Stregkoden på billetten tillader kun adgang for én person, med mindre andet fremgår. Ulovlig kopiering eller videresalg af billetter kan medføre, at du nægtes adgang til arrangementet.

NOKC og arrangøren har intet ansvar for problemer, som skyldes ulovlig kopiering og/eller videresalg af billetter.

Der vil ofte være begrænsninger i, hvilke effekter der må medbringes til arrangementet, fx drikkevarer, dåser, flasker, mad, kamera, videoudstyr, laserpinde, stole, paraplyer, fyrværkeri, våben og lignende.

Læs mere på arrangørens hjemmeside.

Læs mere om andre arrangementsspecifikke forhold under arrangementet her på NOKC.dk og på arrangørens hjemmeside.

Generelle betingelser

Købsaftalen er omfattet af dansk rets almindelige regler.

Der er først indgået en bindende aftale, når NOKC har modtaget/registreret betaling.
Vi forbeholder os ret til, uden forudgående varsel, at ændre disse betingelser. Ændringer gælder herefter efterfølgende ordrer. Det er dit ansvar at tjekke op på, om der er sket ændringer i betingelserne.

Forbehold

NOKC tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser – herunder udsolgte arrangementer.